meny

Parkeringsbestämmelser

Det här gäller för dig som hyresgäst:
Du får:

Köra till och parkera på din förhyrda parkeringsplats. Du sköter själv snöskottning och eventuell sandning av din förhyrda parkeringsplats.

Köra fram till port för av- eller pålastning av tyngre gods. I samband därmed tillåts uppställning under högst 10 minuter. Du måste snabbt vid behov kunna flytta bilen för att ge plats för utryckningsfordon.

Du får inte:

Parkera på någon annans plats än din förhyrda parkeringsplats, alltså ej på besöksparkering. Enligt gällande kontraktsbestämmeler är hyresgäst eller annan boende som disponerar bil, skyldig att teckna någon form av parkeringskontrakt (garageplats eller öppen p-plats). I vissa områden gäller p-automat med betalning per timme, dygn, dagar månad m m för en öppen p-plats utan el.

Köra eller ställa din bil med något hjul på grönytor, lekplatser eller andra ej körbara ytor. 

Besökare får:

Parkera på markerad p-plats på Armadas besöksparkering/betalplatser. Vid längre besök kan ett tillfälligt parkeringstillstånd hämtas ut på Armadas kontor under deras öppettider. I akuta fall kan även kommunens reception eller SVEFAB hjälpa till att skriva ut ett tillfälligt parkeringstillstånd under deras öppettider.

Köra fram till port för på- och avlastning på samma villkor som för boende enligt ovan.

Besökare får inte:

Parkera på annan plats än besöksparkering/betalplatser. 

 
HANDLÄGGARE HOS ARMADA: 

Inger Eriksson 08-540 808 09 

Telefon- samt besökstid 09:00-11:30 vardagar

För samtliga gäller att anvisning genom p-vakt eller skylt skall följas. Den som inte följer dessa regler skall erlägga en kontrollavgift. Inbetalningskort jämte uppgift om typ av avtalsöverträdelse anbringas synligt på fordonet. Kontrollavgiften skall erläggas inom två veckor. I annat fall överlämnas ärendet till juridisk inkassobyrå för vidare åtgärder. Kostnaden kan då bli större. Om du anser att p-vakt felaktigt påtalat något avtalsbrott bör du snarast skriftligen motivera detta till Euro Park. Du underrättas sedan skriftligen om beslutet.

Bostadsområdet ägs av Armada Bostäder AB och är således privat område och gäller under de parkeringsbestämmelser som fastställs av Armada.

Området bevakas av anlitat företag:

Euro Park Svenska AB

117 60  STOCKHOLM

Besöksadress: Årstaängsvägen 7A

Tel: 08-556 306 70 Dagtid

Tel: 08-540 200 50 Kvällar och helger

Fax: 08-18 77 43